Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Ogólne warunki

Ogólne warunki handlowe dla sklepu internetowego
httpS://www.lkw-bett.de

§1 Ogólne warunki handlowe§1 Zakres zastosowania
 1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: “OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów Innomotive Safety Systems GmbH & Co KG, Rudolf-Diesel-Str. 9, 51674 Wiehl-
 2. Bomig (dalej: “Innosafes”), które są zawierane z konsumentami lub klientami komercyjnymi za pośrednictwem produktów sklepu internetowego na stronie https://www.lkw-bett.de.
 3. Partnerami umownymi (zwanymi dalej “Klientem”) w rozumieniu niniejszych OWH są konsumenci, a także firmy lub każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która działa w ramach wykonywania swojej niezależnej, zawodowej lub handlowej działalności przy zawieraniu czynności prawnej.
 4. Poniższe OWH wykluczają wszelkie warunki zakupu klienta.
  Indywidualne umowy z klientem (umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami, o ile zostały uzgodnione na piśmie.
§2 Zawarcie umowy
 1. Przedmiotem umowy są towary oferowane w sklepie internetowym na stronie https://www.lkw-bett.de.
 2. Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do składania zamówień. Zamawiając prezentowane towary, klient składa.
 3. wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna danego towaru. Zawarcie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w sklepie internetowym, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i po złożeniu zamówienia.
 4. wybranych towarów w wirtualnym koszyku, a następnie kliknięciu przycisku “Kup teraz”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
  Innosafes wysyła potwierdzenie zamówienia dotyczące treści oferty niezwłocznie po otrzymaniu oferty zakupu, ale nie jest to jeszcze równoznaczne z jej przyjęciem.
 5. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zamówienia od Innosafes. Pisemne potwierdzenie zamówienia może zostać wystawione do 10 dni po wysłaniu potwierdzenia zamówienia.
  Jeśli Innosafes nie przyjmie oferty klienta dotyczącej zawarcia umowy kupna w ciągu 10 dni w formie potwierdzenia zamówienia, ofertę uznaje się za odrzuconą.
 6. Umowa kupna-sprzedaży nie jest zawierana w przypadku produktów niewymienionych w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Jeśli konsument zamówi produkt w ilości większej niż zwyczajowo przyjęta w handlu, Innosafes zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia odpowiedniej oferty umownej i odmowy dostawy.
 8. Uzupełnienia i umowy dodatkowe wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§3 Ceny i warunki płatności
 1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny podane w sklepie internetowym zawierają aktualny ustawowy podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki podanych w zależności od opcji wysyłki.
 2. Koszty opakowania są wliczone w cenę.
 3. W przypadku klientów komercyjnych płatność ceny zakupu musi zostać dokonana nie później niż 10 dni po otrzymaniu towaru na dane konta podane na fakturze. Decydująca dla decyduje data otrzymania faktury przez Innosafes.
 4. W przypadku klientów komercyjnych Innosafes ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 4% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej w skali roku od daty wymagalności. Klient zalega z płatnością
  jeśli nie dokona płatności pomimo upomnienia lub jeśli nie dokona płatności w ciągu 30 dni od daty wymagalności bez upomnienia. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zwłoką,
 5. w szczególności w związku ze zleceniem firmie windykacyjnej.
 6. Jeśli klient jest konsumentem, a nie klientem komercyjnym, cena zakupu musi zostać zapłacona przed dostawą zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
  Towary zostaną dostarczone dopiero po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe.
 7. Odliczenie rabatu jest dozwolone wyłącznie za specjalną pisemną zgodą.
  Jeżeli po zawarciu umowy kupna-sprzedaży okaże się, np. w wyniku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, że roszczenie Innosafes o zapłatę przez klienta jest zagrożone, Innosafes ma prawo odmówić wykonania umowy lub odstąpić od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi.
§4 Zastrzeżenie własności
 1. Innosafes zachowuje prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z umowy.
 2. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przenoszone na osoby trzecie przed całkowitą spłatą zabezpieczonych roszczeń.
 3. Zastawienie, przeniesienie w drodze zabezpieczenia, przetworzenie lub przekształcenie nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności i bez wyraźnej zgody Innosafe.
 4. Klient jest zobowiązany do traktowania towarów z należytą starannością, dopóki prawo własności nie zostanie na niego przeniesione.

§5 Prawo zatrzymania

Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§6 Warunki dostawy
 1. Istnieją dwie opcje dostawy: wysyłka przez Innosafes lub bez kosztów wysyłki poprzez odbiór w Innosafes (wybór w sklepie internetowym).
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują koszty wysyłki podane w sklepie internetowym.
 3. Terminy dostawy obiecane przez Innosafes są zawsze tylko przybliżone, chyba że wyraźnie obiecano lub uzgodniono stały termin.
 4. Po okazaniu potwierdzenia zamówienia towary można odebrać w Innosafes w godzinach otwarcia podanych poniżej.Adres odbioru:
  Rudolf-Diesel Str. 9
  51674 Wiehl-BomigGodziny otwarcia:
  07:00 – 15:00 (poniedziałek – czwartek)
  07:00 – 12:00 (piątek)
 5. Wysyłka na adres dostawy jest realizowana przez dostawcę usług spedycyjnych na zlecenie Innosafes.
 6. Jeśli adres dostawy podany w formularzu online nie jest stale zajęty i zdolny do przyjmowania towarów, Innosafes musi zostać o tym poinformowany za pośrednictwem odpowiedniej opcji wyboru w sklepie, aby dostawca usług dostawy mógł ustalić (odpłatny) termin dostawy.
 7. w sklepie, aby dostawca usług dostawy mógł umówić się na (płatne) spotkanie.
 8. Towary, których nie można wysłać paczką pocztową, są dostarczane “bezpłatnie przy krawężniku”.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty poniesione w związku z brakiem odbioru, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem postanowień punktu 4.
  Innosafes nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
 10. nieprzewidywalne zdarzenia, za które Innosafes nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudnią lub uniemożliwią Innosafes dostawę
  a utrudnienie nie ma jedynie charakteru tymczasowego, Innosafes ma prawo odstąpić od umowy.
 11. Jeżeli w wyniku opóźnienia nie można racjonalnie oczekiwać, że klient przyjmie dostawę, może on odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne złożenie Innosafes pisemnego oświadczenia.
  odstąpienie od umowy.
 12. Jeśli Innosafes zalega z dostawą lub dostawa staje się niemożliwa z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Innosafes jest ograniczona do odszkodowania za szkody zgodnie z §7 niniejszych OWH.
  §7 niniejszych OWH.
§7 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności
 1. Innosafes ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.
 2. W przypadku zwykłego zaniedbania ze strony swoich organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych zastępców Innosafes nie ponosi odpowiedzialności, chyba że stanowi to naruszenie istotnych zobowiązań umownych.
 3. W zakresie, w jakim Innosafes udziela informacji technicznych lub działa w charakterze doradcy, a informacje lub porady nie są częścią uzgodnionego w umowie zakresu usług należnych od Innosafes, odbywa się to bezpłatnie.
  Jeśli Innosafes nie uzgodnił inaczej, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Ograniczenia zawarte w niniejszym §7 nie mają zastosowania do odpowiedzialności Innosafe za umyślne działanie, za gwarantowane właściwości, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub na mocy prawa dotyczącego produktu.
 5. za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.
§8 Przejście ryzyka przy wysyłce
 1. W przypadku klientów komercyjnych ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na klienta najpóźniej w momencie przekazania towarów klientowi (odbiór przez klienta).
  lub, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, w momencie przekazania towarów firmie transportowej.
 2. Jeśli klient jest konsumentem, ryzyko przechodzi z chwilą otrzymania towarów przez konsumenta.
§9 Rękojmia, wady fizyczne
 1. Istnieje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady dostarczonych towarów. Gwarancja opiera się na przepisach ustawowych i poniższych regulacjach.
  Prawa gwarancyjne i roszczenia z tytułu wad ze strony klienta komercyjnego zakładają, że klient należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie kontroli towarów i zgłaszania wad zgodnie z §377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).
 2. Roszczenia z tytułu wad przedawniają się 12 miesięcy po dostarczeniu towarów do klienta lub 12 miesięcy po ich odbiorze przez klienta.
  Jeżeli, pomimo dołożenia należytej staranności, dostarczone towary mają wadę, która była już obecna w momencie przeniesienia ryzyka, Innosafes zwróci towary, z zastrzeżeniem, że
 3. Innosafes naprawi towary lub dostarczy w zamian towary zastępcze, pod warunkiem terminowego zgłoszenia wad. Innosafes musi zawsze mieć możliwość późniejszego spełnienia świadczenia w rozsądnym terminie.
  rozsądnym terminie. Powyższe postanowienie nie ogranicza roszczeń regresowych.
 4. Jeśli późniejsza realizacja nie powiedzie się, klient może odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.
 5. Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości, w przypadku jedynie nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia. Ponadto nie ma roszczeń z tytułu wad w przypadku szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego użytkowania lub z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych. W przypadku przeprowadzenia przez klienta lub osoby trzecie niewłaściwych prac naprawczych lub modyfikacji, roszczenia z tytułu wad i wynikających z nich konsekwencji również nie będą przysługiwały.
 6. Roszczenia klienta z tytułu wydatków wymaganych w celu późniejszej realizacji są wykluczone, jeżeli wydatki te wzrosną, ponieważ towary dostarczone przez Innosafes zostały następnie przeniesione w inne miejsce niż pierwotny adres dostawy.
  adres dostawy.
 7. Roszczenia regresowe klienta wobec Innosafes istnieją tylko w takim zakresie, w jakim klient nie zawarł ze swoim nabywcą żadnych umów wykraczających poza prawnie obowiązujące roszczenia z tytułu wad. Do zakresu prawa klienta do regresu wobec Innosafes stosuje się odpowiednio klauzulę 7.
§10 Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli klient zawiera umowę z Innosafes jako konsument za pośrednictwem sklepu internetowego, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym Innosafes zapewnia osobne instrukcje.

§11 Rozstrzyganie sporów

Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Kolonia, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej.

§12 Ochrona danych

Innosafes działa zgodnie z przepisami ustawowymi we wszystkich operacjach przetwarzania danych. Dane osobowe przekazane przez klienta są przechowywane elektronicznie w firmie Innosafes.
przechowywane. Innosafes jest upoważniony do przekazywania danych wymaganych do realizacji umowy stronom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

§13 Postanowienia różne
 1. Niniejsza umowa i cały stosunek prawny między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 2. Jeśli wykonamy umowę w całości lub w części dopiero po wejściu w życie nowej stawki podatku VAT i w rezultacie poniesiemy dodatkową lub zmniejszoną opłatę, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego przeliczenia,
  zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego przeliczenia.
§14 Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym Ogólne Warunki, są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
Postanowienia końcowe pozostają nienaruszone. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa zawiera nieprzewidzianą lukę. Nieskuteczne lub brakujące postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi postanowieniami ustawowymi.
odpowiednimi postanowieniami ustawowymi.